Článok I

Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť SAShE s.r.o., Gerulatská 1395/2A, 851 10 Bratislava, IČO: 46 03 64 91, DIČ: 2023201554, IČ DPH SK2023201554, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka číslo: 97646/B Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke; Sprostredkovateľ prijíma platby za tovar prostredníctvom platobnej brány a prevádza ich ďalej na bankový účet Poskytovateľa.
 2. Stránka je internetová stránka Poskytovateľa www.bellfrant.sk
 3. Poskytovateľ je , Hámorská 2743/34, 06901, Snina, IČO: 53834020
 4. Klient je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke;
 5. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa

Článok II

Nákup na Stranke

 1. Klient nakupuje na Stránke tovar od Poskytovateľa. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Klientami a Poskytovateľmi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru.
 2. V závislosti od Klientom zvoleného spôsobu platby Sprostredkovateľ môže byť poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za tovar.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.

Článok III

PLATOBNÁ BRÁNA

 1. Poskytovateľ aktiváciou a využívaním platobnej brány pre online prevod finančných prostriedkov pomocou platobných kariet súhlasí s uvedeným procesom prevodu finančných prostriedkov a podmienkami služby:
 2. Poskytovateľ poveruje Sprostredkovateľa na prijímanie platby za tovar, ak Klient zvolí spôsob platby platobnou kartou
 3. Po pripísaní platby na účty Sprostredkovateľa sú peňažné prostriedky na dennej bázi pripísané na účet Poskytovateľa.
 4. Bezhotovostná platba platobnou/kreditnou kartou prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ČSOB, a.s. V prípade voľby tohto spôsobu úhrady bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje Klient pri platení podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Ak má Zákazník v úmysle využiť k úhrade ceny platobný systém ČSOB (internetovú platobnú bránu) prevádzkovaný spoločnosťou: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava 815 63, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4314/B, je pred jeho použitím povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho používanie. Platobný systém ČSOB je prevádzkovaný výhradne spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s. a Spostredkovateľ ani Poskytovateľ preto nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Klientovi na základe použitia alebo v súvislosti s použitím tohto platobného systému.
 5. Pri sprostredkovaní prijímania platieb za úhradu objednávok od Klientov Sprostredkovateľ zastupuje výhradne Poskytovateľa, jedná teda jeho menom na jeho účet. Úhradou platby a jej pripísaním na bankový účet Sprostredkovateľa Klient splní svoju povinnosť voči Poskytovateľovi.

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru je zodpovedný:
 2. za kvalitu a rozsah dodania tovaru,
 3. za odoslanie v dohodnutej lehote,
 4. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
 5. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného
 6. za dostupnosť zobrazovaného tovaru
 7. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv
 8. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Poskytovateľa.
 9. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov
 10. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:
 11. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 12. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 13. oneskorené doručenie alebo škody ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta
 14. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.

Článok V

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.

Článok VI

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje OP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo OP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto OP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2019.